Beskæftigelse2018-08-29T21:15:48+00:00

Beskæftigelse

DropUd’s beskæftigelsesindsats retter sig imod følgende målgrupper:

 • Borgere med sociale eller psykiske problemer
 • Borgere med misbrug
 • Borgere med kriminel tankegang og adfærd
 • Borgere med udadreagerende adfærd
 • Borgere med bandetilknytning
 • Borgere med ADHD eller visse andre psykiatriske diagnoser
 • Fodlænkeafsonere

Læse mere om de forskellige muligheder i nedenstående.

Om DropUd Aktivering  

DropUd Aktivering fokuserer på at opkvalificere borgeren og bringe pågældende i stand til at indgå i de rammer og regler, der er på en arbejdsplads eller i en undervisningssituation. Dette kræver en stabilitet ift. fremmøde, misbrug og adfærd samt sociale og mentale kompetencer, som tilbuddet retter sig mod at opøve. I DropUd kalder vi dette livsfokusering.

Af samme årsag anser vi det for afgørende at kunne kombinere aktivering og mentorstøtte, således at vi dels sikrer en bæredygtig relation, som danner grundlag for motivationsarbejdet, dels en håndholdt indsats med hvilken vi kan være fleksible og tilgængelige i form af døgnvagt og udekørende team, guidning ud af konfliktsituationer, ved stoftrang osv. uanset tidspunkt.

Metode

DropUd har en løsningsfokuseret tilgang i arbejdet med deltagerne. Gennem kognition fra daglige basale aktiviteter individuelt og i grupper brydes større problemstillinger og barrierer ned i mere overkommelige delelementer. Der bygges kort sagt bro fra diffuse mål om ”det gode liv” til konkrete dagligdags opgaver rettet mod den enkeltes overordnede mål. Der er i tilbuddet professionel rådgivning, som er baseret på et re­spektfuldt samarbejde med fokus på deltagerens ressour­cer, mål og evner til at udvikle løsninger. Der samarbejdes med deltagerne om at definere realistiske personlige og for­andringsrettede ønsker og mål i samarbejde med kommunal sagsbehandler. Indsatsen er individuelt tilrettelagt og sigter mod at styrke og udvikle den enkeltes indsigt i egen adfærd, nedtoning af kaos gennem bevidstgjort adfærd og mod til at bryde mønstre og vaner. Kort sagt de sociale, personlige og faglige kompetencer.

Bred afklaring

DropUd’s borgere screenes ift. evt. personligheds-/ udviklingsforstyrrelser, kognitivt funktionsniveau, boglig testning og helbredstjek samt ved behov også misbrugshistorik. DropUd anvender et antal tests til formålet og anvender egne skemaer, herunder udviklingsplaner, som kan følges elektronisk for overblik over progression undervejs i forløbet. Ligeledes anvendes skemaer for overblik over samlet situation, social anamnese etc.

Tilbuddet indeholder:

 • 25 timers manualbaseret, intensiv aktivering og opkvalifi­cering
 • Psykologisk testning af kognitivt funktionsniveau og/ eller personlighedsforstyrrelser ved behov
 • Afdækning af social anamnese
 • Afdækning af evt. historik omkring misbrug/ kri­minalitet/ udadreagerende adfærd
 • Testning af bogligt niveau ved DropUds skolelærere
 • Helbredstjek foretages – JÆVNFØR DROPUDS VÆRDIGRUNDLAG – SUNDHEDSBEVIDST
 • Daglig måling af fremmøde, søvn, kost, konfliktniveau, misbrug/ kriminalitet/ konfliktniveau etc.
 • Udekørende team til støtte af fremmøde (deltagere i 12 ugers forløb forventes dog selv at kunne fremmøde)
 • Telefonisk døgnvagt ved akut behov for hjælp
 • Progressíonsrapport efter 9 uger med konkret forslag til plan på baggrund af udredning og forløb
 • Løbende progressionsmåling

Virksomhedspraktik – “On track”

Det er i alle forløb det endelige sigte, at deltagerne skal prøve kræfter med arbejdsmarkedet i form af en virksomhedspraktik eller på anden måde overgå til uddannelse eller arbejde. DropUd sikrer, at parate deltagere i samarbejde med DropUd finder en relevant virksomhedspraktik i sidste del af forløbet. Den individuelle mentor hos DropUd vil fungere som støtte til fastholdelse af praktikforløbet. Se også ”Virksomhedsnetværk”.

Praktikkens udfordringer I DropUd oplever vi, at denne tredje og sidste fase i et typisk aktiveringsforløb er den mest skrøbelige af dem alle, idet det opleves enormt angstprovokerende at skulle ud blandt ”de her normale mennesker” og føle sig forkert og ikke god nok. Det opleves som om, at gamle nederlag bliver aktiveret, og det er noget, vi arbejder meget med og er meget opmærksomme på.

Borgeren henvises via Jobcenter og har som udgangspunkt en forsamtale med sin sagsbehandler og DropUd.

Henvendelse vedr. indskrivning af ny borger skal ske til: mail@dropud.dk

En del af DropUd’s borgere visiteres imidlertid på utraditionel vis, enten pga. karantæne på kommunen eller pga. udfordringer med at møde op til samtaler på kommunen. Ligeledes har en del af målgruppen meget modstand mod at møde på kommunen og ligeså meget mod at møde i aktivering.

DropUd har gode erfaringer med at møde borgeren på hans hjemmebane – i eget hjem eller på nærliggende café eller lignende, hvor borgeren føler sig tryg. Her fortæller DropUd’s medarbejder om DropUd, om forløbet, muligheder, regler og rammer, hvorefter både borger og medarbejder vurderer, om DropUd kan matche borgerens behov.

 

 • Fase 1- Afklaring og beskrivelse. Individuel udredning og testning samt afdækning af ressourcer / udfordringer. Individuel plan udarbejdes. Beskrivelse af såvel ressourcer som barrierer i borgerens liv, som hindrer / reducerer muligheden for deltagelse på arbejdsmarkedet. Denne første periode af forløbet strækker sig over ca. 1 måned. Perioden bruges på at nedbringe kaos og stabilisere borgeren, etablere en relation, lave motivationsarbejde og få skabt et overblik over borgerens samlede situation sideløbende med opstart i aktiveringen.

 

 • Fase 2 – Læring og struktur. Borgeren deltager i hele DropUd’s ugeprogram, med mindre andet er aftalt. Mest mulig deltagelse for opnåelse af størst progression. Heraf også udekørende team, for støtte til fremmøde efter behov samt telefonisk døgnvagt. I perioden sættes der fokus på, at borgeren får skabt struktur i sin hverdag bl.a. via DropUd’s ugeskema samt eventuel mentorstøtte. Borgeren screenes ift. evt. personlighedsforstyrrelser, kognitive og boglige ressourcer. Social anamnese og historik  afdækkes, helbredstjek foretages. Borgeren afklares ift. arbejdsmarkedsperspektiv og arbejdsidentitet Grundig plan med forslag til fremadrettet plan fremsendes jobcenteret.

 

 • Fase 3 – Virksomhedspraktik/ Uddannelse. Det forventes, at de fleste borgere allerede er på vej i virksomhedspraktik eller uddannelse efter 3-6 måneder, mens andre borgere først vil være klar til virksomhedspraktik eller uddannelse efter længere forløb, afhængigt af borgerens belastningsgrad.

 

 

DropUd tilbyder manualbaseret mentorstøtte enten sideløbende med andre forløb, f.eks. et aktiveringsforløb, eller som selvstændigt forløb. DropUd’s mentorer har som udgangspunkt altid en socialfaglig baggrund (som socialrådgiver, skolelærer, pædagog). Ind imellem tilbyder vores pædagogmedhjælpere også mentorstøtte, som har en lidt mere praktisk tilgang til arbejdet foruden kurser, igangværende studier og relevant erfaring, som kan bruges i det individuelle arbejde.

Denne støtter og guider borgeren igennem forløbet og varetager individuelle samtaler, f.eks. med fokus på barrierehåndtering, og hjælper til at nedbringe deltagerens evt. ”løse ender” og motiverer til stabilt fremmøde.

Formålet med DropUd’s mentorstøtte er at få nedbragt kaos i den pågældende borgers liv og yde støtte til at nedbringe de barrierer, som gør, at borgeren har mistet troen på at kunne klare sig i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. I DropUd har vi erfaring for, at barriererne kan være mange og meget forskelligartede, og at løse ender som f.eks. uåbnet post eller opvask for flere uger, kan være medvirkende til, at borgeren ikke har det fornødne mentale overskud til at tænke, endsige tro på en fremtidig plads på arbejdsmarkedet.

Mentoren motiverer ligeledes borgeren til stabilt fremmøde og er tovholder på borgerens forløb i DropUd. I DropUd har vi en løsningsfokuseret tilgang til motivationsarbejdet, som fokuserer på at synliggøre fremskridt og fokuserer på borgerens ressourcer, kompetencer og sikre små successer.

Mentorarbejdet i DropUd er som nævnt manualbaseret og starter altid med et overblik over borgerens samlede situation, bl.a. ved hjælp af DropUd’s individuelle udviklingsplan.

Sideløbende med et aktiveringsforløb bruges et mentorforløb også ofte til morgenvækning over telefonen, at få ryddet op i hjemmet, boligsøgning, tæt opfølgning, adgang til døgntelefonen, lægebesøg, individuelle aftaler med psykiater, misbrugscenter, kriminalforsorgen etc., hjælp til at vende døgnrytmen, at få overblik over økonomien, at få arbejdet med vrede eller manglende tro på eget værd m.m.

Antallet af mentortimer aftales altid med bevilgende sagsbehandler og vil variere alt efter den enkelte borgers udfordringer.

 

DropUd’s psykologer tilbyder individuelle coachingforløb alene eller til støtte for aktiverings- eller behandlingsforløb i DropUd.

DropUd har mulighed for at tilbyde en bred vifte af testning samt individuelt tilrettelagte terapi-/ coachingforløb, som alle har det til fælles, at vi søger at sikre adækvat personligt ejerskab, motivation og deltagelse i forløbet, således at de opnåede kompetencer tager udgangspunkt i individuelt afdækkede kompetencer, potentialer og problemer, som skal sikres rodfæstning i borgeren, således at denne kan viderebringe de nye redskaber og kompetencer i egen livsførelse.

Dette gør vi ved løbende at udfordre, hvor det er muligt samt støtte, hvor det er nødvendigt ift. sikring af fortsat progression og udvikling for den enkelte borger.

Det er i langt de fleste forløb det endelige sigte, at deltagerne skal prøve kræfter med arbejdsmarkedet i form af en virksomhedspraktik eller på anden måde overgå til uddannelse eller arbejde. DropUd sikrer, at parate deltagere i samarbejde med DropUd finder en relevant virksomhedspraktik i sidste del af forløbet. Den individuelle mentor hos DropUd vil fungere som støtte til fastholdelse af praktikforløbet. Se også ”Virksomhedsnetværk”.

Praktikkens udfordringer I DropUd oplever vi, at denne tredje og sidste fase i et typisk aktiveringsforløb er den mest skrøbelige af dem alle.

Vi sender deraf først vores borgere i praktik, når vi vurderer, at pågældende er klar til det, hvilket bl.a. vil sige stabil mentalt og ift. fremmøde samt i mange tilfælde også for så vidt angår misbrug og udadreagerende adfærd.

Alle DropUd’s borgere i praktik tilbydes således at deltage i DropUd’s ugentlige praktiksupervision, som de kan få fri til, ligesom mentoren tager sig af den løbende, individuelle opfølgning.

DropUd’s borgere i praktik kan også indgå som positive rollemodeller for DropUd’s øvrige brugere og holder af og til oplæg om det at være i praktik.

DropUd udbyder vredes- og konflikthåndtering både individuelt og i gruppe.

Målgruppe

Vredes- og konflikthåndtering er for borgere, som ønsker at blive bedre til at kontrollere deres vrede og til at løse konflikter på en mere udbytterig måde.

Forventning til borgerne:

 • Alle kan deltage uafhængigt af mål og forudsætninger
 • Deltageren har et ønske om at udvikle sig personligt
 • Deltageren har lyst til at arbejde selvstændigt med relevante emner mellem sessionerne
 • Deltageren er interesseret i at arbejde med sig selv i en gruppe
 • Deltageren er i stand til at møde op til tiden

Overordnet mål

Vredes- og konflikthåndtering er en opkvalificerende foranstaltning m.h.p. at mindske den barriere, som det er i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. ved konfliktoptrapning eller ikke at kunne kontrollere og forstå sin vrede.

Målet er, at borgeren erhverver færdigheder til at kunne undgå eller nedtrappe konflikter, forstå sin og andres vrede, kunne genkende tegn på at man bliver vred, og træffe foranstaltninger til at undgå vrede eller håndtere situationen på en positiv måde.

I undervisningen lærer deltageren at genkende frustrationer på et tidligt tidspunkt og tolke dem på en måde, der giver deltageren mulighed for at udtrykke egne behov, mens man er rolig og i kontrol. Coping med vrede er en erhvervet fær­dighed, der omfatter at aflære nogle af de uhensigtsmæs­sige tanker og adfærdsmønstre, som medfører aggression.

Visitation til vredeshåndteringsforløb, individuelt eller i gruppe, kan ske ved henvendelse til mail@dropud.dk eller til Mette Gadegaard tlf. 30 48 02 00.

 

 

 

Kriminalitetstruede og rocker- banderelaterede borgere

DropUd har udviklet et aktiveringsforløb til borgere, der er særligt kriminalitetstruede, rocker- bandemedlem eller som har en rocker- bande relateret relation. DropUd er særligt opmærksomme på at denne kriminalitetstruede gruppe, kan have svært ved at etablere relationer til ”systemet” af frygt for repressailer fra deres miljø eller grundet deres tidligere oplevelser med det offentlige. Tilbuddet er deraf således tilpasset de særlige udfordringer, der følger med denne målgruppe og kan heraf også rumme de i målgruppen, som ikke ønsker kontakten med politiet i form af bandeexit samt dialoger med kommunerne. DropUd har derfor særlig fokus på, at denne målgruppe kan finde ligesindede i form af mentorer/kontaktperson mv. som de kan spejle sig i og se et alternativ til banden samtidigt med at de ikke behøver at frygte for represailer fra deres tidligere miljøer i form af at skulle give informationer videre, som senere kan bruges imod dem.

Dette tilbud har istedet fokus på at arbejde og skifte kriminaliteten ud med en plads på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Tilbuddet er tilgodeser også behovet for barrierehåndtering som f.eks. vredeshåndtering, stresshåndtering, socialtræning, telefonisk døgnvagt (”livline”), udkørende team etc.

Fællesnævneren for målgruppen er, at de har en lav frustrationstærskel og ofte også kognitive og boglige udfordringer sammenholdt med et vekslende stress- og frustrationsniveau.  Flere af borgerne vil ligeledes have samme bandetilknytning og vil således have en fællesnævner ift. at være samlet i fritiden omkring en gruppering i deres lokalområde – og denne gruppering og relationelle loyalitet følger med ind i DropUd’s regi, hvilket stiller nogle større krav til aktiveringsforløbet.

DropUd’s tilbud til denne målgruppe er derfor udformet anderledes, end når der er tale om borgere, der ikke har den samme kombination af udfordringer. Især gruppebaseret arbejde er udformet anderledes, da borgere fra samme gruppering ikke i samme grad vil åbne sig i gruppen, når deres ”kammerater” også deltager, hvorfor der også kan arbejdet mere individuelt.

Visitation til forløbet kan skal ved henvendelse til mail@dropud.dk eller til Mette Gadegaard tlf. 30 48 02 00.

Se også afsnittet “Kriminalitetsbehandling”, som ligger under Støtte/ behandling voksne.

 

Intro til ABC-modellen som resocialiseringsprogram (i DropUd kaldet ”Pointbreak”)
DropUd har udviklet ABC-programmet som dels et aktiverings- og beskæftigelsesfremmende koncept, dels som grundlag for en resocialiseringsmodel til brug i fængselsregi.
ABC-programmet kan bruges til resocialisering, hvis der visiteres relevant til deltagelse, da udbytte af programmets tilgang til forandring fordrer adækvate kompetencer ifht. at deltage i samtale og gruppe, refleksiv italesættelse samt en motivation for forandring. Det fordrer et vist verbalt og funktionsmæssigt grundniveau, da meget handler om italesættelse af tanker og indre tilstande, så de kan nuanceres og udfordres.

De basale forudsætninger er grundlagt i de såkaldte tilværelsespsykologiske grundkompetencer.
Tilværelsespsykologiske opmærksomhedspunkter er gode ifht. at afdække de nødvendige
egenskaber og kompetencer for deltagelse i det videre ABC-forløb. Blandt andet deltagelse i gruppe/ arbejde med andet materiale end ens personlige, samt det at kunne sætte sig i andres sted, for at dele og deltage i gruppesnakke.
Når de basale kompetencer er på plads, vil vi arbejde videre med at blive ”agent i egen tilværelse”, med at kunne identificere et bedre liv samt sikre beslutninger og handlinger, som peger i denne retning. Dette kalder vi livsfokusering, og ovenpå dette ønsker vi at udnytte de kompetencer, hver enkelt allerede har, til at arbejde i den nye retning. Hvorfor ikke udnytte de steder, man er god, til et nyt og bedre formål end tidligere?
I arbejdet sikrer vi tilstrækkelige kompetencer og træning i mål-identifikation og problemløsning, således at de tillærte metoder og kompetencer kan benyttes selvstændigt af deltagerne i resten af deres tilværelse – at de bliver selvstændigt kompetente – også når programmet / støtten ophører.

DropUds 13-ugers program

Indsatsen består af 3 trin på vejen mod bedre håndtering af tilværelsen.
Der er 8 overordnede indholdsmæssige temaer:

 • Det Gode Liv– Reteaming
 • Problemløsning
 • Kognitive ressourcer & kompetencer
 • Konflikthåndtering
 • Selvbillede
 • Fremtidsfokus
 • Forandringsprocesser
 • Tilværelsespsykologiske grundbegreber

I DropUd har vi erfaring for og gode resultater med at aktivere borgere i substitutionsbehandling, som foruden at få struktur i hverdagen også opleves at reducere substitutionsmedicin og evt. øvrigt misbrug. Dette skal ses med baggrund i den håndholdte indsats og det at der arbejdes individuelt med at nedbringe kaos. Dette giver mentalt overskud til at arbejde med ønsker, drømme og mål for fremtiden, hvilket munder ud i konkret arbejdsmarkedesrettet plan og tro en tro på, at det rent faktisk kan lykkes at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet/ uddannelsessystemet. Indsatsen vil altid være individuelt tilrettelagt.

I arbejdet med støtte og udvikling af livskvalitet og kompetencer for borgere i misbrug / substitutionsbehandling, vil vi som det første sikre adækvat opgaveforståelse.

Det er vores opfattelse, at der ofte ligger tungtvejende belastninger eller udfordringer til grund for et misbrug, hvorfor vi søger kendskab hertil.
I indgåelse af samarbejde med borgere omkring motivation og afklaring er det vigtigt for os og for borgeren, at vi opnår en fælles opgaveforståelse, så vi er enige om, hvad der er status quo samt hvor vi gerne skulle arbejde os hen med indsatsen.

Vi sikrer denne opgaveforståelse med en adaptiv screeningsmodel, hvor vi går i dybden med den sociale anamnese, samt hvis der identificeres et behov en decideret udredning, testning etc. indenfor f.eks. psykiske, psykiatriske eller fysiske problemstillinger.

Det er væsentligt hele tiden at sikre borgerens forståelse og motivation for denne del af forløbet, da vi ellers oplever manglende deltagelse og åbenhed ift. denne væsentlige fase ift. at sikre fremadrettet positiv livsudvikling for borgerne. Dette via hele tiden at informere og sikre forståelsen af grundlaget for vores nysgerrighed på netop dem, samt de mange aspekter af deres hidtidige livsførelse. Herved kan vi sikre motivation for deltagelse, samt fremadrettet motivation for forandring. Forandring er ofte først mulig, når der er opnået en grad af erkendelse af den nuværende tilstand, samt et ønske om andre og flere positive aspekter af tilværelsen som mulighed.

Tilbuddet indeholder:

 • Relevante aktiviteter i op til 25 timer/ugen.
 • Mentor eller SKP-støtte
 • Telefonisk døgnvagt
 • Udkørende team
 • Mulighed for psykologisk/psykiatrisk udredning, testning & terapiforløb

Visitation til forløbet kan skal ved henvendelse til mail@dropud.dk eller til Mette Gadegaard tlf. 30 48 02 00.

DropUd har udviklet et koncept til særlig støtte af ressourcesvage borgere i rammen for de nye ressourceforløb, som giver mulighed for en indsats, som over en periode kan opbygge borgerens grundlæggende kompetencer og ressourcer, så de opnår fornyet evne til at deltage på arbejdsmarkedet.

DropUd’s ressourceforløb vil blive tilrettelagt efter individuelt identificerede kompetencer, potentialer og problemer, således at den enkelte borger modtager støtte hvor det er nødvendigt, og udfordringer hvor det er muligt. Herved tror vi på, at vi kan understøtte den individuelle udvikling i retning mod bedre håndtering af livets udfordringer, frem for den typisk oplevede fastfrosne tilstand, uden synlige muligheder for forandring.

Visitation til forløbet kan skal ved henvendelse til mail@dropud.dk eller til Mette Gadegaard tlf. 30 48 02 00.

.

DropUd har mulighed for at tilbyde ad hoc gruppeforløb til bl.a. væresteder og ungdomsklubber. Det kan f.eks. være motivationsgruppe, hashgruppe, kriminalitetsforebyggende gruppe eller Reteamingforløb.

 

DropUd’s reteaming tager udgangspunkt i en løsningsfokuseret rammeforståelse, hvor der fokuseres på borgernes nuværende tilstand frem for at gå i dybden med bagvedliggende faktorer, der har afstedkommet borgerens nuværende ståsted i tilværelsen. Herved fokuseres på, hvad der er af ressourcer og kompetencer, som kan sikre en bevægelse frem mod borgerens ønsker, drømme og mål for fremtiden samt på, hvad der kan gøres ressourcemæssigt ift. netværk samt ift. egne kompetencer for at sikre, at målet kommer tættere på.

DropUd’s reteamingforløb vil kunne tilrettes forskellige aldersgrupper og grader af social udfordring, da de til enhver tid tager udgangspunkt i den enkelte borgers ståsted – ikke en forforståelse af fx matchgrupper, socialklasser, misbrugsstatus etc. som forståelsesramme.

Visitation til forløbet kan skal ved henvendelse til mail@dropud.dk eller til Mette Gadegaard tlf. 30 48 02 00.

 

 

DropUd udbyder opkvalificerende kurser rettet mod borgere med ADHD. Målet er, at den enkelte får skabt sig en struktur og en systematisk fremgangsmåde til opgaver, som gentages over flere gange, således at det bliver et arbejdsredskab, den enkelte kan tage med sig hjem og ud på arbejdsmarkedet/ i uddannelse.

Målet er i fællesskab at skabe metoder og teknikker til at genfinde koncentrationen og presse sig selv på en hensigtsmæssig måde, så vedkommende opnår større kompetencer og succesoplevelser ved skolearbejdet.

Der arbejdes ligeledes med at støtte de borgere, som skal ud i praktik med at lære egne reaktionsmønstre bedre at kende. På en kommende arbejdsplads er det vigtigt at have for øje, hvordan man bedst tager imod arbejdsopgaver, hvordan man bedst arbejder, hvordan man lærer nye ting, og hvor ens grænse går. De bedste resultater skabes ved, at der bruges tid på at klarlægge dette, så en kommende praktikplads matcher den enkeltes behov i forhold til overstående.

Kort fortalt:

 • Fokus på kompetencer, potentialer og udfordringer
 • Synlig klarlægning af kompetencer, potentialer og udfordringer
 • Støtte og hjælp til at finde et praktiksted, som matcher egne behov
 • Notatteknik til planlægning af dagligdagen og ugeskema
 • Redskaber til metodisk at planlægge og strukturere flere arbejdsopgaver
 • Undervisning I et anerkendende rum, hvor potentialerne udfordres og forbedres ved gradvist svære arbejdsformer
 • En jobprofil, som matcher den enkelte
 • Mindfulness/ evt. NADA-akupunktur som hjælp til koncentrationen
 • Besøg på erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Visitation til forløbet kan skal ved henvendelse til mail@dropud.dk eller til Mette Gadegaard tlf. 30 48 02 00