om DropUd2018-10-10T09:08:48+00:00

Virksomheden

DropUd udspringer af et stort hjerte til målgruppen og et ønske om at skabe bedre tilbud. DropUd er en socialøkonomisk virksomhed, der investerer i eventuelt overskud i udvikling og kvalitetssikring af tilbuddene der udbydes, samt af virksomhedens ansatte.

DropUd blev grundlagt i januar 2008 af Mette Gadegaard. DropUd består i dag af flere afdelinger beliggende på Sjælland og Fyn, herunder på Ringe, Søbysøgaard og Herstedvester fængsel.

DropUd’s værdigrundlag har til formål at give indsatsen et tydeligt værdibaseret udgangspunkt. Denne konkretisering af værdigrundlaget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem DropUd’s værdier, teoretiske referenceramme, politikker samt praksis.

Værdigrundlaget er blevet skabt via medinddragelse af brugerne i samarbejde med de daværende brugere på DropUd’s ”Brugerdag 2009”. Her brugte personale og brugere en dag på i fællesskab at samle ideer og erfaringer, som efterfølgende på en personaledag blev kogt ned til det værdigrundlag, som fremstår herefter.

Vi har DropUd’s værdigrundlag som et punkt på de årlige brugerdage, hvor kritik, ideer og en mundtlig evaluering foretages. Eventuel revision implementeres umiddelbart efter.

DropUd har et S.M.U.K.T. værdigrundlag

 • Sundhedsbevidst
 • Motivationsskabende
 • Udviklingsorienteret
 • Kærlig og glædesspredende
 • Tillidsvækkende

Disse værdier udtrykker DropUd’s menneskesyn samt fundamentet for DropUd’s måde at arbejde på. Hver enkelt medarbejder arbejder med udgangspunkt i disse værdier og lader sin personlige stil give brugerne en oplevelse af respekt og forståelse. Værdierne tages op til revision hvert år på den årlige personaledag.

Nærmere forklaring af de 5 grundlæggende værdier følger:

Sundhedsbevidst:

i forhold til alle livets facetter – dvs. fx: Fysisk sundhed i form af en opmærksomhed på kost, fysisk træning og udholdenhed. Psykisk sundhed i form af en opmærksomhed på indre balance, værdier, psykisk helbred, stress-bevidsthed, vredes- og konflikthåndtering på en sund måde etc. Økonomisk sundhed i relation til nuværende økonomiske virkelighed, nuværende præmisser ift. evt. gæld, forholden sig til afdrag på samme etc., samt en fremadrettet fokusering på at sætte ”tæring efter næring”, budgetstyring etc. relationel sundhed – med fokus på familie, netværk og interesser – både fremadrettet, men også ift. nuværende situation.

Motivationsskabende:

i forhold til mål, midler og metode for at opnå disse. Det være sig accept og overvindelse af nuværende udfordringer, samt opbygning af kompetencer til fremadrettet selv at kunne overvinde udfordringer og modstand. Vi ønsker at skabe en ånd af motivation, som holder efter indskrivningen i DropUd’s tilbud (empowerment-tanken).

Udviklingsorienteret:

i vores tilgang til borgerne. Vi vil altid sikre, at den enkelte opnår optimalt udbytte af deltagelsen, således at de udvikler sig mest muligt hen imod deres sigte med deres livs-forandring. Vi vil søge at understøtte dem i mødet med udfordringer, således at de på sigt opnår kompetencer og kvalifikationer som kan sikre dem størst mulig chance for succes med deres mål i livet.

Kærlig og glædesspredende:

i mellemmenneskelig tilgang, som skal forstås både billedligt talt og i praksis i mødet mellem mennesker. Vi sæter pris på en empatisk og venlig tilgang, hvor vi giver udtryk for f.eks. gensynsglæde med et håndtryk eller et kram, alt efter grad af intimitet og selvsikkerhed mellem pågældende medarbejder og borger. Hvis vi har en god relation, er det ofte med til at sprede glæde og en følelse af menneskelig accept, hvis man mødes af et empatisk og smilende menneske. DropUd har stor glæde af at se de ofte store forandringer det giver, både i humør og relationsstil, når enkelte borgere har været ”udsat” for den empatiske og respektfulde tilgang vi har i DropUd’s afdelinger.

Tillidsvækkende:

i enhver omgang med borgerne. DropUd lægger stor vægt på at sikre tillid og gensidighed ift. fx overholdelse af indgåede aftaler, sikring af forståelse og relationel motivation for eventuelle irettesættelser eller forandringsforslag / forslag til ændringer i relationsstil etc.

Vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at sikre, at borgerne i DropUd’s tilbud oplever at de kan have tillid til os – både i behandlingsmæssig forstand, men også i menneskelig forstand. Ved på denne måde at møde dem med tillid, udviser vi også en tydelig mulighed for at de gør det samme – møder os med tillid.

Ud over det overordnede værdigrundlag, har vi i DropUd også opbygget kompetencer i personalegruppen til at håndtere langt de fleste situationer, der kan tænkes at opstå i arbejdet med psykosocialt udsatte mennesker.

Dette resulterer i en tilgang til de indskrevne i DropUd’s aktiviteter og tilbud, som vi over tid har identificeret som en særlig ”DropUd Ånd”.

Hvad gør et tilbud rart at komme ind i? Hvordan bliver mødet mellem menneske og et tilbud som DropUd både rart og udviklende?

Vi har i fire punkter forsøgt at beskrive dette.

Vi har i DropUd gjort det til vores mål at møde mennesker i ”deres eget udgangspunkt / møde dem i øjenhøjde”. Vi er nysgerrige på, hvem de er som personer, hvilke ressourcer, styrker og eventuelle udfordringer, de lever med. Vi vil på baggrund af en fælles snak og undersøgelse af det nuværende ståsted identificere konkrete udfordringer, relevante og realistiske ressourcer, og herefter lave en individuelt tilrettelagt udviklingsplan.

Vi mener, at det er vores ansvar at tilbyde hjælp, som også opleves og føles som hjælp – ikke som hverken kontrol eller straf. Det er vores ansvar at finde de bedste ressourcer i DropUd til den givne person, så forløbet bliver så godt som muligt for alle.

Vi ved af erfaring og ved løbende at spørge vores brugere, at følelsen af at være blevet set, hørt og forstået er utroligt vigtig for at kunne udvikle sig,

Vi arbejder med ”rigtige mennesker” – og du bliver aldrig et nummer eller ren statistik i DropUd.

Det vigtigste udgangspunkt for at kunne give og modtage hjælp er et tillidsforhold; noget vi er gode til selv at indgå i og lære videre til andre via gensidig tillid og respekt.

Vi er stolte af vores arbejde og tør dele glæden med de mennesker vi samarbejder med.

Anerkendelse og fokus på progression giver en rar stemning med fokus på udvikling, indsats og menneskelig styrke. Ofte oplever vi mennesker, som bliver overraskede over deres egen styrke, når de fx formår en forandring eller udvikling, som de tidligere har prøvet at opnå uden succes. Hvis vi har succes i samarbejde med en person, er vi også villige og i stand til at beskrive, hvor vi oplever begrænsninger for samarbejdsmulighederne – egne, ydre eller hos personen.

Vi ser det som vores pligt at støtte op om mennesket, selv om dets udvikling ikke længere skal foregå i vores regi. Vi bestræber os derfor på altid at levere fyldestgørende beskrivelser og faglige vurderinger af vores forløb samt give et fremadrettet perspektiv.

Den anerkendende tilgang

 1. Brugeren mødes positivt i øjenhøjde og svagheder bliver ikke udstillet.
 2. Skille adfærd/ tankegang og intension ad. Anerkendelse af den positive intension bag en hver adfærd/ tankegang. Hermed skabes en positiv selvforståelse/ selvoplevelse.
 3. Anerkendelse af forsøgte mestringstiltag, uafhængig af resultat (det er ikke en fiasko fordi det ikke lykkes, bare feedback).
 4. Fokus på og anerkendelse af en hver positiv (hensigtsmæssig) adfærd/ tankegang.
 5. Synliggørelse af handlemuligheder og dermed skabe mulighed for ændring af reaktionsmønstre.

Løsningsfokuseret metode

 1. Fremadrettet (man behøver ikke kende årsagen for at finde løsningen).
 2. Fokus på mål, handlemuligheder, eksisterende ressourcer og kompetencer (klienten rummer selv løsningen).
 3. Positiv erfaringsdeling (fokus på allerede opnåede resultater eller positive erfaringer).
 4. Motivationsafklaring: Fokus på positivt udbytte og adfærden bag.
 5. Systemisk tankegang (forståelse for at alting hænger sammen).

Kognitiv metode

 1. Fokus på samspillet mellem handlinger, tanker, følelser og kropslige fornemmelser.
 2. Fokus på brugerens egen refleksion (relationen mellem brugeren og dennes måde at forholde sig til det aktuelle emne på).
 3. Udforske og udfordre forhindringer. Herunder afklaring af bevæggrunde (sekundær gevinst) samt konsekvenser.
 4. Konstruktivt udfordrende (fokusskifte, perspektivskifte, reframing, meta kommunikation, positionsskifte).
 5. Mål: Ændring af fejlagtige antagelser/ tankemønstre (uhensigtsmæssige forholdemåder til omverdenen). Ændring af uhensigtsmæssige reaktioner/ handlinger. Udvidelse af handlerepertoire.

I DropUd lægger vi vægt på at sikre, at vores brugere får mest mulig indflydelse på deres eget liv. For at kunne realisere dette, skræddersys der altid et individuelt tilbud til den enkelte bruger, med udgangspunkt i hans eller hendes specifikke ressourcer, ønsker, udfordringer og tidligere gode erfaringer. jf. § 16 om medbestemmelse SEL

For at realisere indsatsen vil DropUd:

 • Gøre det synligt hvilke muligheder og indflydelse den enkelte bruger har i det enkelte tilbud.
 • Arbejde for at den enkelte bruger har en ukompliceret adgang til støtte og rådgivning i alle døgnets 24 timer.
 • Understøtte brugeren i at udøve sin medbestemmelse og sine muligheder for at indgå i fællesskaber.

Brugerne bliver inddraget i tilrettelæggelsen af dagligdagen i DropUd, for at give brugeren mest mulig medindflydelse på eget liv og dermed styrke brugerens selvværd, selvtillid, selvrespekt og selvstændighed.

Konkret udmønter DropUd’s politik om brugernes medbestemmelse i:

 • Brugermøder
 • Årlig brugerdag
 • Underskrivelse af udviklingsplan
 • Udfyldelse af forandringsskema (hvor tilfredsheden med medbestemmelsen indgår)

Brugerens indflydelse på sin hverdag i DropUd

I brugerens opstartsfase præsenteres vedkommende for alle DropUd’s aktiviteter og er ud fra dette med til at udarbejde et personligt ugeskema under hensyntagen til præferencer og udviklingsmuligheder. DropUd kommunikerer muligheden for medbestemmelse i de enkelte tiltag i dagligdagen, hvor brugeren altid har mulighed for at komme med forslag til indhold i de enkelte aktiviteter og deltage i planlægningen af disse. Samtidig sikrer DropUd, at ugeskemaet indeholder relevante aktiviteter set fra et arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettet perspektiv.

Forhenværende deltagere i DropUd har iværksat den frivillige netværksgruppe, ”DropInd”. De DropInd ansvarlige er alle i arbejde, praktik eller under uddannelse med ønske om at fastholde en positiv udvikling og relation til DropUd. Her tilbyder forhenværende deltagere at give erfaringer videre til nuværende brugere af DropUd, bl.a. ved at netværke med dem udenfor almindelig arbejdstid.

Uopfordrede ansøgninger

DropUd modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger. Disse skal sendes til hovedmailen, mail@dropud.dk mærket ”Uopfordret ansøgning”.

DropUd søger ind imellem medarbejdere til vores ungebehandling, voksenbehandling og/ eller til vores aktiveringstilbud for borgere, som af forskellige årsager vurderes at have brug for en håndholdt indsats – f.eks. borgere med misbrug, kriminel baggrund eller personlighedsforstyrrelser.

Din profil kunne f.eks. se ud som følger:

Du er en dygtig, pædagogisk og udviklingsorienteret socialrådgiver – gerne med relevant efteruddannelse indenfor det behandlingsmæssige samt gruppeledererfaring.

Du forstår at møde unge og voksne i øjenhøjde – med omsorg og respekt. Du er eminent til at skabe kontakt, du er stærk i relationen, og du kan både trøste og give ”et kærligt spark”.

Du har faglig indsigt, viden og solid erfaring med systemisk familieterapi, løsningsfokuseret metode eller kognitiv adfærdsterapi og/ eller med andre evidensbaserede behandlingsprogrammer.

Du har kendskab til forskning og behandlingsmetoder i forhold til unges adfærdsproblemer og alvorlige følelsesmæssige forstyrrelser.

Du har færdigheder i og måske erfaring med at undervise professionelle og er vant til/ har mod på at gennemføre præsentationer i større fora.

Du har lyst til at indgå i DropUd’s øvrige opgaver og bidrage aktivt til udvikling og fornyelse af den specialiserede beskæftigelses- og behandlingsmæssige indsats i DropUd.

Du kan udtrykke dig klart og forståeligt skriftligt og mundtligt.

Du er som person robust, fleksibel, engageret & positiv og brænder for arbejdet med udsatte unge og voksne.

Kvalitetssikring

I DropUd vægter vi den organisatoriske og faglige kvalitetssikring højt. Det betyder meget for både ledelse og personale, at det stykke arbejde der udføres i DropUd, er af højeste kvalitet. Dette skaber de bedste resultater for både de enkelte brugere og samarbejdspartnere. Med en ambition om at være et af landets bedste aktiverings- og behandlingstilbud, er det ligeledes en selvfølge at have kvalitet i fokus.

Der er flere processer, både interne og eksterne, der sikrer kvaliteten i DropUd og de enkelte tilbud. DropUd er godkendt til misbrugsbehandling ved Socialtilsyn Hovedstaden, som også foretager tilsyn med denne behandling. DropUd har fået foretaget en ekstern effektmåling og evaluering ved Domæne4 og er blevet akkrediteret ved Akkreditering Danmark. Derudover er DropUd’s arbejde i Statsfængslet på Søbysøgård akkrediteret ved Direktoratet for Kriminalforsorgen i ultimo 2014. Ligeledes bliver der foretaget interne kvalitetssikringer som progressionsmålinger på brugerniveau, APV (Arbejdspladsvurdering) og intern supervision.

DropUd er regodkendt til misbrugsbehandling i henhold til SEL §101 af Socialtilsyn Hovedstaden til både unge og voksne i 2015. Herudover er DropUd godkendt til ungebehandling efter både SEL §52 og SEL §101.

Begge godkendelser kan ses ved at klikke på de linkene nedenfor. For at sikre kvaliteten af de godkendte behandlingstilbud, fører Socialtilsyn Hovedstaden tilsyn med de enkelte tilbud. DropUd havde således regodkendelsesbesøg i januar 2015. Den samlede tilsynsrapport for DropUd kan ses nedenfor.

Link – Godkendelse Voksenbehandling

Link  – Godkendelse Ungebehandling

Link – Regodkendelsesrapport 2015

Som det nyeste tiltag i DropUd’s kvalitetssikring er vores misbrugsbehandling på Statsfængslet på Søbysøgård blevet akkrediteret ved Direktoratet for Kriminalforsorgen ultimo 2014. DropUd’s akkreditering blev godkendt ved første ansøgning, hvilket kun er sket to gange før i akkrediterings-ordningens ti år lange historie. Så det er vi meget stolte af! Vores ansøgning kan ses i linket nedenfor.

Derudover er DropUd’s aktiveringsafdeling i Taastrup og Køge blevet akkrediteret ved Akkreditering Danmark – som landets første. Certificeringsbevis fra Akkreditering kan ses på nedenstående link. For at læse mere om DropUd’s akkreditering se ligeledes nedenstående link samt link til artikel skrevet i samarbejde med Akkreditering Danmark (www.akkreditering.dk).

Link – Ansøgning til Direktoratet for Kriminalforsorgen

Link – Om DropUd’s akkreditering

Artikel – DropUd og Akkreditering Danmark, november 2013

Link – Akkrediteret Certifikat

Akkrediteret certificat

Samarbejde om ambulant behandling

Udover DropUd’s akkreditering af aktiveringstilbuddet, har DropUd i 2014 indgået samarbejde med Akkreditering Danmark om at akkreditere DropUd’s to behandlingstilbud (DropUd ungebehandling samt DropUd’s voksen misbrugsbehandling).

Dette samarbejde indledes med, i samarbejde med Akkreditering Danmark samt andre aktører, at udarbejde kvalitetsstandarderne for ambulant behandling. Således er DropUd med til at udarbejde de kvalitetsstandarder, der skal danne grundlag for en akkreditering af ambulant behandling.

DropUd har i 2014 indgået et samarbejde med Pluss Leadership (www.pluss.dk) som led i at optimere DropUd’s virksomhedsudformning og organisatoriske opbygning. To dygtige konsulenter fra Pluss bistår DropUd i denne organisatoriske opgave, der bl.a. byder på ny virksomhedsstruktur og rollefordeling. De enkelte tiltag forventes være implementeret ved udgangen af august 2014.

DropUd ønsker med denne proces at skabe en organisation, der er rustet til at varetage DropUd’s fremtidige opgaver i hele landet samt giver de bedste arbejdsvilkår for både ledelse samt medarbejdere

Som led i fokus på kvalitetssikringen i DropUd fik DropUd i 2011 foretaget en ekstern effektmåling og evaluering, som blev foretaget i samarbejde med Domæne4. Denne effektmåling og evaluering udsprang af et ønske om at udvikle DropUd og DropUd’s ydelser. Fokus var på en effektmåling af den daglige praksis i beskæftigelsesindsatsen i DropUd. Derudover var det også en evaluering af DropUd’s indsats med fokus på at øge den tilgængelige viden om, hvad der virker samt hvordan og hvor meget. Selve processen med at indgå i en sådan kvalitetssikringsproces har medført stor udvikling i både ledelse, personalegruppe og organisation og har været med til at tydeliggøre fokus i DropUd. For at læse mere om evalueringen se nedenstående link.

Effektmåling og Evaluering af DropUd

Som virksomhed er DropUd af arbejdstilsynet forpligtiget til at udføre en arbejdspladsvurdering (APV). Denne skal udføres hvert tredje år og skal undersøge, om der er fysiske eller psykiske faktorer i arbejdsmiljøet, der er til gene eller problem for medarbejderne. APV’en er således et internt arbejdsredskab, der skal sætte fokus på arbejdsmiljøet og på de ting, der kan forbedres. Processen der følger med at udføre en APV sikrer en kvalitet i medarbejdernes hverdag. Den seneste APV blev udført februar 2013.

DropUd deltager i en række faglige netværk:

Erfa-gruppe med ND under Kriminalforsorgen i Norge vedr. tilbud med domstolskontrol
Netværksgruppe med andre professionelle aktører
Medlem af LOS
Medlem hos Akkreditering Danmark
Living Value/ tillidsbaseret ledelse og organisationsarbejde
Domæne4/ ekstern evaluering & effektmåling
Vækst via Ledelse i samarbejde med Væksthuset

DropUd afholder hvert år en større beskæftigelseskonference med deltagelse fra bl.a. jobcentre og anden aktør. Traditionen tro vil der være oplæg fra politikere, virksomheder, borgere, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Akkreditering Danmark og KL eller andre interessenter, ligesom der afholdes inspirerende workshops med fokus på faglighed/ metoder og tilbydes stande til bl.a. Anden Aktør.

DropUd udbyder ad hoc kurser og undervisning til professionelle. Det kan være alt fra en kursusrække, som en kommune har bestilt vedr. screening af udviklingsforstyrrelser hos unge på gadeplan, undervisning i personlighedsforstyrrelser til skrivekursus til professionelle omhandlende ”erhvervsfaglig skrivning til fremme af skriveopgaver i det sociale arbejde”.

Eksempel på undervisningstemaer:

 • Socialfagligt skrivekursus
 • Undervisning i personlighedsforstyrrelser – Dette kursus er med succes benyttet i jobcentre, familieafsnit og i Kriminalforsorgen. Alle personlighedsforstyrrelser gennemgås og relateres til praksiseksempler fra både deltagere og undervisere.
 • Opgaveforståelse før opgaveløsning. Dette kursus omhandler vigtigheden af screening m.h.p. opgaveforståelse. DropUd’s benyttede tests gennemgås, og cases inddrages. Kurset har været afholdt mange gange med stor succes.
 • Dagtilbud og misbrugsbehandling tilrettet unge mellem 14-18 år. Refleksionerne over sammensætningen af et helhedsorienteret tilbud til målgruppen.
 • Aktivering via 13 ugers ”ABC-forløb”. Præsentation og undervisning i indholdet i en samlende model for opkvalificering og støtte af borgere med udfordringer og barrierer ift. ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Vredeshåndtering. Præsentation af en indgangsvinkel til at styrke borgeres kompetencer ift. vredes- og aggressions-håndtering, så konflikter på sigt søges undgået.
 • Helhed i beskæftigelsesindsatsen via Ressourceforløb. Oplæg og undervisning omkring vigtigheden af en tilstrækkelig opgaveforståelse. Der kan med fordel etableres ressourceforløb for de særligt udsatte borgere, som har lang vej til – eller måske aldrig opnår – en ustøttet tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Aktivering af borgere med bandetilknytning, kriminel tankegang og misbrug. Bandetilknytning som livsstil – undervisning om de særlige problemstillinger dette medfører ift. adækvat tilknytning til det omgivende samfund.
 • Temadag for fængselspersonale. Opgaveforståelse – hvilke grunde ligger bag kriminel adfærd – samt håndtering heraf.
 • ABC – oplæg til nyt resocialiseringsprogram. DropUd kommer med et bud på, samt begrundelse for – en vinkel på resocialisering under en afsoningsramme.

Indholdseksempler på undervisningstemaer:

 • Etablering af adækvat opgaveforståelse ift. unge-målgruppen.
 • Screening og evt. udredning – praktisk, pædagogisk og psykologisk.
 • Afdækning af Kompetencer, potentialer og problemer. Potentialer og udvikling i fokus.
 • Hvad ligger bag den unges nuværende strategier i tilværelsen? Social og psykologisk anamnese
 • Motivation – må og kan vi forstyrre de unges livshåndtering? Hvordan søger vi at påvirke denne?
 • Opbygning af nye håndteringsstrategier og kompetenceopbygning ift. nye handle-strategier. Tilbud – og krav om – struktur i hverdagen, som en del af arbejdet med sociale kompetencer.

Opkvalificering af faglige kompetencer, samt dannelse af nyt syn på deltagelse i uddannelse via skolerettet motivation og målsætning.

DropUd prioriterer at lave præventivt arbejde og har god erfaring med at undervise, holde oplæg og varetage motiverende gruppeforløb ad hoc på produktionsskoler etc.

Hvis du har brug for, at vi kommer ud på din skole/ klub/ opholdssted eller lignende, kan du altid kontakte os og høre nærmere.