Støtte/behandling unge2016-11-08T08:37:30+00:00

Misbrugsbehandling unge

DropUd UngeBehandling

DropUd UngeBehandling er godkendt som misbrugsbehandlingstilbud jf. Lov om social service § 101 samt godkendt som dagtilbud for unge under 18 år jf. Lov om social service § 52 stk. 3 nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 6, nr. 8 og nr. 9. Dvs. at DropUd UngeBehandling har følgende typer af tilbud: Misbrugsbehandling, dagtilbud, praktisk/ pædagogisk støtte, kontaktperson, formidling af praktiktilbud samt rådgivning til støtte for den unge. Derudover tilbydes mulighed for familiebehandling. DropUd har UngeBehandling i afdelingen i Taastrup samt en afdeling i Køge. DropUd UngeBehandling findes yderligere beskrevet på www.tilbudsportalen.dk.

DropUd UngeBehandling er et tilbud til unge mellem 14 – 18 år, der ønsker at ændre på deres nuværende situation, hvor misbrug, overforbrug eller skadelig adfærd i forbindelse med rusmidler truer nutid og fremtid. DropUd udreder, behandler, underviser og yder socialpædagogisk støtte ud fra et ganske rummeligt og helhedsorienteret perspektiv via individuelle behandlingssamtaler, behandlingsgrupper og aktiviteter.

Behandlingen faciliteres gennem genkendelige rammer og opgaver samt kærlige, tydelige og professionelle voksne. Vægtning af ”det fælles tredje” og relationen som værktøj prioriteres derfor højt. Det særlige ved DropUd’s ungebehandling er, at behandlings- og uddannelsesperspektivet supplerer hinanden fra begyndelsen som ”to ben”, der sikrer fremdriften. Det er altid hensigten at afklare og arbejde på en konstruktiv plan for deltagerens fremtid. Typisk er behandlingsforløbet afsluttende med en uddannelses- eller beskæftigelsesplan, som udarbejdes i tæt samarbejde med den unges kommunale UU-vejleder.

SKP-støtte, udredning, terapi og døgnvagt, både telefonisk og udkørende, er indeholdt i tilbuddet. Forløbet er så intensivt, at det ofte benyttes som alternativ til anbringelse.

DropUd Ungebehandling tilbyder

 • Ambulant dagbehandling af unge med begyndende misbrug, kriminel løbebane, bandetilknytning og/ eller andre psykiske eller sociale udfordringer
 • Ambulant behandling af unge med visse psykiatriske diagnoser
 • Ambulant behandling af fodlænkeafsonere samt ved løsladelse, ungdomssanktioner etc.
 • Behandling i samspil med et eventuelt uddannelsesforløb
 • Udkørende team af støttepersoner med faglige kompetencer indenfor misbrugsbehandling
 •  telefonisk døgnvagt og udkørende team (døgnberedskab)
 • Særligt udredende forløb i en utraditionel ramme
 • En psykolog- og psykiatrifaglig forståelsesramme og en høj grad af misbrugsekspertise inddraget i behandlingen
 • Psykologiske udtalelser, psykiatriske udredninger, testning og terapi
 • Familieterapeutiske forløb
 • Støtte-kontaktperson og efterværn
 • Månedlig forældreaften for de unges forældre

Ugeskema, Taastrup UngeBehandling

Behandling Unge

Info til den unge

 

DropUd tilbyder undervisning ved vores uddannede skolelærere. For nogle er tilbuddet en del af DropUd Ungebehandling, mens andre unge kun modtager undervisning i DropUd.
Undervisningen i DropUd bygger på en anerkendende tilgang, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger for læring. DropUd afholder en samtale med borgeren inden et undervisningsforløb i DropUd, hvor vedkommende testes for at fastlægge det faglige niveau. Der udarbejdes ligeledes en skolefaglig anamnese, som bruges til at nedbryde tidligere/nuværende barrierer i forhold til undervisning og for at inddrage borgerens positive erfaringer. Undervisningen i DropUd tilrettelægges individuelt med den enkelte i samarbejde med sagsbehandler, således at udbyttet bliver optimalt.

DropUd Undervisning tilbyder:

 • Opkvalificerende undervisning på folkeskoleniveau til borgere med afbrudte folkeskoleforløb
 • Lærerfaglig udtalelse og testning med henblik på afklaring i forhold til uddannelse
 • PAS-testning til afklaring af potentialer, kompetencer og problemfelter i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet
 • Individuelt tilrettelagt undervisning og gruppebaseret undervisning
 • Lektiehjælp samt støtte til borgere i uddannelse
 • Uddannede skolelærere med erfaring inden for at undervisning borgere med ADHD, borderline, kognitive udfordringer og antisocial adfærd

Se mere om undervisning under “Beskæftigelse”.

DropUd tilbyder intensiv støtte til henholdsvis unge og voksne med misbrug, kriminel løbebane, udadreagerende adfærd, bandetilknytning, ADHD etc.  I DropUd rummer vi vores unge og yder en grundig og helhedsorienteret indsats – ofte som alternativ til anbringelse.

SKP-støtten er for nogles vedkommende en integreret del af DropUd’s dagtilbud til unge, mens den for andre unge er et selvstændigt tilbud, evt. i kombination med andre tilbud eller ydelser internt eller eksternt. SKP-støtten omhandler relations- og motivationsarbejde og skal bruges til at afdække den unges ressourcer, kompetencer, ønsker og behov samt på sammen med den unge at skabe overblik over den samlede situation. Medarbejderen vil sammen med den unge arbejde på at få lukket løse ender – på at få nedbragt kaos – samt søge at lægge en fremadrettet, helhedsorienteret plan for det videre forløb.

I DropUd arbejder vi manualbaseret med SKP-støtte og arbejder med forskellige indikatorer i indsatsen. Progression i forhold til disse kan ses på den individuelle udviklingsplan, som udarbejdes sammen med den unge. Planen/programmet YLS er tilgængelig for visiterende sagsbehandler. Heraf ses også tydelige mål og delmål og plan for disse.

 

 

 

 

Flere af DropUds unge får tildelt SKP- eller bostøtte i forbindelse med flytning hjemmefra.

Der arbejdes med individuelle temaer, herunder bl.a. boligsituation, dagsprogram/ struktur i hverdagen, aktuel økonomi, netværk, fritid, sundhed, misbrug/ kriminalitet, retslige forhold, kommunikation & adfærd, helbred samt ønsker og mål i forhold til uddannelse eller arbejdsmarkedet. De individuelle samtaler kan finde sted på hjemmebesøg, i DropUd eller ude af huset. Der vil desuden være mulighed for at få praktisk hjælp og socialrådgiverbistand, ligesom der vil være mulighed for deltagelse i diverse DropUd ture.

Hvis du er under 18 år, vægtes samarbejdet med dine forældre/ værge naturligvis højt, hvis du ønsker det. Generelt arbejder vi i DropUd på at inddrage brugernes netværk mest muligt med henblik på at gøre de pårørende til aktive medspillere/ støtter i forhold til den unges planer og videre forløb.

I DropUd arbejder vi manualbaseret med SKP-støtte og arbejder med forskellige indikatorer i indsatsen. Progression i forhold til disse kan ses på den individuelle udviklingsplan, som udarbejdes sammen med den unge. Denne kan følges manuelt såvel som elektronisk, så både den unge selv, sagsbehandler og støtteperson kan følge progression og således sikre kontinuerlig opfølgning på de prioriterede delmål, så arbejdet bliver struktureret.

DropUd tilbyder familiebehandling ved erfarne socialrådgivere og psykologer. Familiebehandlingen tilrettelægges i samarbejde med sagsbehandler og familien selv.

Familiebehandlingen i DropUd kan bestå i psykologsamtaler med den unge/ brugeren og den primære omsorgsperson eller anden relevant familie. Udformningen af DropUds behandlingstilbud er altid individuelt tilretttelagt. Det gælder også et eventuelt tilbud om familiebehandling, der vil blive tilpasset de behov og familieforhold, den enkelte bruger har.
 Familiebehandling kan fx komme på tale hvis:

 • Forælder til bruger oplever at have svært ved at støtte den unge i sit forløb hos DropUd. Her vil samtaler med forælder og den unge typisk handle om at forventningsafstemme mellem ung og   forælder samt vejlede eller rådgive forælderen i, hvorledes de kan hjælpe/støtte den unge i sin proces.

Hvordan

Familiebehandlingen i DropUd tager udgangspunkt i, at forskellige dele af den unges/ brugerens netværk kan fungere som en ressource i den unges forandringsproces. Ved at inddrage relevante familiemedlemmer i behandlingen søger DropUd at styrke samarbejds- og tillidsrelationen mellem DropUd og den unge/ brugeren. En stor del af en forandringsproces er at ændre den måde, hvorpå man handler og ændre sine vaner. Det kan være svært at opretholde på egen hånd, hvorfor DropUd, uanset behandlingsform, altid søger at støtte den unge/ brugeren i at fastholde forandringsprocessen ved fx at hjælpe dem til at komme op morgenen osv.

Ved at inddrage familien kan de blive en styrke for den unge/ brugeren, både på det praktiske niveau, fx ved at indgå aftaler om vækning, og på et mere overordnet niveau, ved at være med til at fastholde den unges motivation for ændring og udvikling. DropUd kan endvidere, gennem familiebehandlingen, være med til at forventningsafstemme mellem familien og brugeren, så misforståelse og urealistiske forventninger til hinanden minimeres.

Hvor

Familiebehandlingen kan foregå enten i DropUds lokaler eller i form af hjemmebesøg. Behandlingen varetages af DropUds psykolog, enten alene eller i samrbejde med brugerens primære kontaktperson fra det øvrige personale, på en sådan måde at både brugeren og dennes familie føler sig trygge ved situationen.

 

Forældrene til de unge i DropUd har deres eget forum hvor de mødes og taler om, hvad der rør sig lige nu. Forældrene mødes i DropUds lokaler en gang om måneden i to timer. Til forældreaften har man mulighed for at møde ligesindede, og tale om dét at have en udfordrende teenager derhjemme. DropUds afdelingsleder og psykolog deltager i forældreaften, men det er forældrene selv, der sætter dagsorden.

DropUd udbyder opkvalificerende kurser rettet mod unge med ADHD.  Her er fokus på uddannelsesperspektivet ift. ADHD
Der arbejdes struktureret og systematisk med notater, mapper og visuelle metoder til at danne sig overblik over arbejdsopgaver, lektier, daglige gøremål m.m. Målet er, at den enkelte får skabt sig en struktur og en systematisk fremgangsmåde til opgaver, som gentages over flere gange således at det bliver et arbejdsredskab, den enkelte kan tage med sig hjem og ud på arbejdsmarkedet/uddannelse.
I forhold til de unge, som ønsker at påbegynde uddannelse, men tidligere ikke har haft mulighed for at fastholde sig i et uddannelsessystem grundet koncentrationsproblemer og hyperaktivitet, laves undervisningsmoduler, hvor der fokuseres på fastholdelse og behovsudskydelse. Målet er i fællesskab at skabe metoder og teknikker til at genfinde koncentrationen og presse sig selv på en hensigtsmæssig måde, så vedkommende opnår større kompetencer og succesoplevelser ved skolearbejdet.
Der arbejdes ligeledes med at støtte de unge, som skal ud i praktik med at lære sig selv bedre at kende. Det betyder, at der i gruppeform laves grundige observationer samt dialog om egne potentialer, kompetencer og udfordringer. På en kommende arbejdsplads er det vigtigt at have for øje, hvordan man bedst tager imod arbejdsopgaver, hvordan man bedst arbejder, hvordan man lærer nye ting, og hvor ens grænse går. De bedste resultater skabes, ved at der bruges tid på at klarlægge dette, så en kommende praktikplads matcher den enkeltes behov i forhold til ovenstående.
Kort fortalt:

 • Fokus på kompetencer, potentialer og udfordringer
 • Synlig klarlægning af kompetencer, potentialer og udfordringer
 • Støtte og hjælp til at finde et praktiksted, som matcher egne behov
 • Notatteknik til planlægning af dagligdagen og ugeskema
 • Redskaber til metodisk at planlægge og strukturere flere arbejdsopgaver
 • Undervisning I et anerkendende rum, hvor potentialerne udfordres og forbedres ved gradvist svære arbejdsformer
 • En jobprofil, som matcher den enkelte
 • NADA-akupunktur som hjælp til koncentrationen
 • Besøg på erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

DropUd’s psykologer tilbyder individuel udredning og terapiforløb på kognitiv, narrativ eller psykodynamisk basis og varetager anerkendte tests efter behov.

Alle borgere, som indskrives i forløb i DropUd, hvad enten det er i aktivering eller behandling, screenes for evt. personligheds- eller udviklingsforstyrrelser samt kognitivt funktionsniveau som en del af deres forløb. Dette for at sikre relevant indhold i tilbuddet, hvorfor forløbet skræddersys individuelt tilpasset den enkeltes formåen.

DropUd har desuden mulighed for at tilbyde en bred vifte af individuelt tilrettede coachingforløb, som alle har det til fælles, at vi søger at sikre adækvat personligt ejerskab, motivation og deltagelse i forløbet, således at de opnåede kompetencer tager udgangspunkt i individuelt afdækkede kompetencer, potentialer og problemer, ligesom de skal sikres rodfæstning i borgeren, således at denne kan viderebringe de nye redskaber og kompetencer i egen livsførelse. Populært sagt vil vi sikre, at borgeren kan selvstændigt, ikke blot med hjælp, når de har været i et coaching-forløb i DropUd.

Dette gør vi ved løbende at udfordre, hvor det er muligt, samt støtte hvor det er nødvendigt, ift. sikring af fortsat progression og udvikling for den enkelte borger.

(Pædagogisk analyse system). PAS-testen kan anvendes til unge og voksne og har til formål at afdække den enkeltes læringsforudsætninger, hvad end det er til beskæftigelse eller uddannelse. PAS-testen afdækker evne, kompetencer for læring, læringsstile og kognitive funktioner inden for opgave- og problemløsning. DropUd oplever, at denne test har stor betydning for sammensætningen af et forløb og arbejdsmetoder, der tilgodeser den enkelte og udvikler potentialerne.

DropUd kan hjælpe den unge under 18 år med at finde egnet praktiksted/ bijob indenfor det fag, den unge drømmer om at afprøve sig indenfor. Den unge kan modtage arbejdsdusør under forløbet, som DropUd støtter op om, bl.a. via praktiksupervision og SKP-støtte.

DropUd kan tilbyde stabiliserings- og afgiftningsture, hvor vi i trygge rammer sikrer en afrusning og stabilisering af individuelle borgere, evt. grupper. Dette sikres ved tæt døgnopfølgning på forløbet, hvor der i trygge rammer arbejdes med en nedtrapning og afrusning ift. fx hash som rusmiddel. Vi vil i afrusnings- og stabiliseringsforløbene sikre, at der gives psykoedukation, både i forventelige forbigående negative bivirkninger ved afrusning (evt. typiske abstinenssymptomer) samt de gode effekter, der på sigt kan forventes, når man er stoffri – alt efter hvilket stof der har været det primære.
Vi har gode erfaringer med at afruse borgere i trygge rammer med støtte både af personale på døgn-basis samt med undervisning og støtte af ”gæster” undervejs i forløbet. ”Gæsterne” består af i forvejen tilknyttet personale fra DropUd’s øvrige tilbud og ydelser, så der er fælles forståelse og tryghed ift. forudgående kendskab til metoder og intervention. DropUd har egen psykiater tilknyttet.

DropUd udbyder vredes- og konflikthåndtering både individuelt og i gruppe.

Vredes- og konflikthåndtering er for deltagere, som ønsker at blive bedre til at kontrollere deres vrede og til at løse konflikter på en mere udbytterig måde.

Vredes- og konflikthåndtering er en opkvalificerende foranstaltning m.h.p. at mindske den barriere, som det er i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. ved konfliktoptrapning eller ikke at kunne kontrollere og forstå sin vrede.

Målet er, at deltageren erhverver færdigheder til at kunne undgå eller nedtrappe konflikter, forstå sin og andres vrede, kunne genkende tegn på at man bliver vred, og træffe foranstaltninger til at undgå vrede eller håndtere situationen på en positiv måde.
I undervisningen lærer deltageren at genkende frustrationer på et tidligt tidspunkt og tolke dem på en måde, der giver deltageren mulighed for at udtrykke egne behov, mens man er rolig og i kontrol. Coping med vrede er en erhvervet færdighed, der omfatter at aflære nogle af de uhensigtsmæssige tanker og adfærdsmønstre, som medfører aggression.

Overordnet mål er endvidere at styrke deltagerens ressourcer, så vedkommende er bedre rustet til at håndtere vrede og/ eller konfliktsituationer. Dette gøres ved at give deltageren indsigt i egen og andres adfærd og tankegang samt de motiver, som ligger bag.
En sidegevinst er en øget fællesskabsfølelse med de andre deltagere, som ofte har lignende mål og forudsætninger og derved kan skabe grobund for et styrket netværk.

DropUd har rigtig gode erfaringer med at tilbyde fodlænkeafsonere forløb, både i form af aktivering og behandling. DropUd har et godt samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen og varetager også misbrugsbehandlingen for mandlige afsonere på Statsfængslet Søbysøgård og Ringe Statsfængsel. For så vidt angår fodlænkeafsonere samarbejdes der med ”Intensiv Overvågning”, hvilket fungerer rigtig godt.
Fodlænkeafsonere er i sagens natur meget stabile og bliver således hurtigt positive rollemodeller for de øvrige af DropUd’s brugere, fordi deres stabilitet er så synlig. Erfaringen er også, at fodlænkeafsonerne, som deltager i DropUd’s program, får det fulde udbytte af programmet, idet deres fremmøde er 100 %. Dette betyder som regel også, at deres progression er helt i top, hvilket også kan ses ud af DropUd’s løbende effektmåling.
Dog er det sådan med fodlænkeafsonere, at der skal laves noget, der til forveksling ligner tilbagefaldsforebyggelse, inden lænken tages af, idet erfaringen viser, at dette skal fejres på ”gammel manér”, hvilket hurtigt kan føre tilbagefald til misbrug eller kriminalitet med sig. DropUd medtænker og koordinerer således indsatsen, så den indeholder tilbagefaldsforebyggelse.

DropUd har mulighed for at tilbyde individuelt tilrettede forløb målrettet en kriminel livsstil inkl. mulighed for også at fokusere på f.eks. vredes- og konflikthåndtering, misbrug, psykologisk og psykiatrisk status og andre ofte oplevede ”parallel- eller dobbeltdiagnoser”.
Vi arbejder med en forståelse, som tager udgangspunkt i et menneskesyn, der identificerer alle valg som det potentielt bedst mulige på et givent tidspunkt. Ofte overlever gamle valg uden ”udfordring” fra en skiftet livssituation, hvorfor mange i belastede livssituationer – på trods af nu bedre vidende – viderefører gamle strategier og valg, selv når de viser sig at medføre ubærlige konsekvenser. Det er ofte, at misbruget giver ”frihed” fra disse konsekvenser – med igen øgede negative bivirkninger f.eks. af social karakter.
DropUd har en løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med vores deltagere. Rådgivningen er baseret på et respektfuldt samarbejde med fokus på deltagerens ressourcer, mål og evner til at udvikle løsninger. Der samarbejdes med deltagerne om at definere realistiske personlige og erhvervsrettede ønsker og mål i samarbejde med kommunal sagsbehandler/ jobkonsulent. Indsatsen er individuelt tilrettelagt og sigter mod at styrke og udvikle den enkeltes personlige og sociale kompetencer.

DropUd tilbyder gratis motiverende og afklarende samtaler med fokus på at få klarlagt plan og forberedelse af løsladelse under sidste del af afsoningen, hvilket dog forudsætter en bevilling af forløb med opstart ved løsladelse. Dette for at forberede borgeren bedst muligt på løsladelse og sikre forudsigelighed samt forebyggelse af recidiv (tilbagefald) til misbrug eller kriminalitet.

DropUd tilbyder støtte-kontaktpersonordninger og efterværn jf. SEL §76. DropUd tilbyder som udgangspunkt individuelt efterværn, og formålet er at sikre den unge en god overgang til en selvstændig tilværelse, herunder at støtte op om uddannelse, arbejde og selvstændig bolig. DropUd tilbyder desuden deltagelse i DropUd’s frivillige netværksgruppe.

DropUd har mulighed for at tilbyde ad hoc gruppeforløb til bl.a. væresteder og ungdomsklubber. Det kan f.eks. være motivationsgruppe, hashgruppe, kriminalitetsforebyggende gruppe eller Reteamingforløb.

 

Der kan arbejdes med reteaming i individuelt arbejdshæfte (eller på tavlen), med henblik på indenfor en overskuelig tidshorisont at afdække hver enkelt borgers nuværende ståsted og forhåbninger for fremtiden. Dette samtidig med at der arbejdes med at sikre motivation for den krævede indsats ift. at nå tættere på borgerens mål samt sikres forståelse og metodik ift. problemløsning og konkrete tiltag, som bliver nødvendige ift. at udnytte kompetencer og potentialer samt overkomme nuværende problemstillinger.

DropUd’s reteaming tager udgangspunkt i en løsningsfokuseret rammeforståelse, hvor der fokuseres på borgernes nuværende tilstand frem for at gå i dybden med bagvedliggende faktorer, der har afstedkommet borgerens nuværende ståsted i tilværelsen. Herved fokuseres på, hvad der er af ressourcer og kompetencer, som kan sikre en bevægelse frem mod borgerens ønsker, drømme og mål for fremtiden samt på, hvad der kan gøres ressourcemæssigt ift. netværk samt ift. egne kompetencer for at sikre, at målet kommer tættere på.

DropUd’s reteamingforløb vil kunne tilrettes forskellige aldersgrupper og grader af social udfordring, da de til enhver tid tager udgangspunkt i den enkelte borgers ståsted – ikke en forforståelse af fx matchgrupper, socialklasser, misbrugsstatus etc. som forståelsesramme.

Visitation til forløbet kan skal ved henvendelse til mail@dropud.dk eller til Mette Gadegaard tlf. 30 48 02 00.