Støtte/behandling voksne2018-08-29T21:58:08+00:00

Misbrugsbehandling, voksne over 18 år

DropUd har igennem en årrække arbejdet med borgere, der ikke har magtet at fastholde ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet pga. et afhængighedsforhold eller et decideret misbrug af stoffer eller alkohol.

Vi har løbende overfor disse borgere tilbudt undervisning i afhængighed samt tilbagefaldsforebyggende undervisning ved DropUd’s psykolog som parallelindsats til aktiveringsindsatsen.

Da vi i DropUd dels ønskede at opkvalificere denne indsats, dels havde kompetencerne og den behandlingsmæssige erfaring i personalegruppen, blev vi i 2011 godkendt som misbrugsbehandlingstilbud til personer over 18 år efter Servicelovens § 101 af Høje-Taastrup kommune. Siden hen af Socialtilsyn Hovedstaden. Tilbuddet findes på Tilbudsportalen.dk.

Vi tilbyder således et kvalificeret tilbud om misbrugsbehandling jf. Servicelovenes § 101. Dette med henblik på en samlet livsforandring hen imod et – for den enkelte borger – bedre liv.

DropUd Voksenbehandling er tænkt til primært at stå alene, men kan også kombineres med øvrige aktiviteter, f.eks. fra DropUd Beskæftigelse. Ofte oplevede vi, at de borgere, som havde været introduceret til vores løsningsfokuserede og fremadrettede metoder, oplevede sig selv sat tilbage i kontakten med andre behandlingstraditioner. Derfor tilbydes en misbrugsbehandling, som også har et fremadrettet og aktivt sigte på den videre tilværelse – udenfor og efter misbruget.

DropUd Voksenbehandling er et socialt misbrugsbehandlingstilbud, der ikke indbefatter lægelig substitutionsmedicinering eller andre lægelige ydelser. DropUd misbrugsbehandling kan enten bestå af et individuelt samtaleforløb eller som gruppeforløb.

Hvis der er borgere, der fordrer substitutionsbehandling, henviser vi til de respektive kommunale misbrugsbehandlingscentre, som kan forestå denne type misbrugsbehandling.

Vi kan evt. samarbejde omkring den sociale behandling  eller tilbyde parallel-forløb til borgere, der deltager i medicinsk substitutionsbehandling i andet regi – men aldrig forestå selve denne medicinske del af behandlingen.

 

DropUd er som nævnt godkendt som misbrugsbehandlingstilbud til personer over 18 år efter Servicelovens § 101 af Socialtilsyn Hovedstaden. Tilbuddet findes på Tilbudsportalen.dk.

 

DropUd’s psykologer tilbyder individuel udredning og terapiforløb på kognitiv, narrativ eller psykodynamisk basis og varetager anerkendte tests efter behov.

Alle borgere, som indskrives i forløb i DropUd, hvad enten det er i aktivering eller behandling, screenes for evt. personligheds- eller udviklingsforstyrrelser samt kognitivt funktionsniveau som en del af deres forløb. Dette for at sikre relevant indhold i tilbuddet, hvorfor forløbet skræddersys individuelt tilpasset den enkeltes formåen.

DropUd har desuden mulighed for at tilbyde en bred vifte af individuelt tilrettede coachingforløb, som alle har det til fælles, at vi søger at sikre adækvat personligt ejerskab, motivation og deltagelse i forløbet, således at de opnåede kompetencer tager udgangspunkt i individuelt afdækkede kompetencer, potentialer og problemer, ligesom de skal sikres rodfæstning i borgeren, således at denne kan viderebringe de nye redskaber og kompetencer i egen livsførelse. Populært sagt vil vi sikre, at borgeren kan selvstændigt, ikke blot med hjælp, når de har været i et coaching-forløb i DropUd.

Dette gør vi ved løbende at udfordre, hvor det er muligt, samt støtte hvor det er nødvendigt, ift. sikring af fortsat progression og udvikling for den enkelte borger.

DropUd har gode erfaringer med individuel og fleksibel udredning/ afklaring af udsatte og skrøbelige borgere, som kan være svære at få afklaret på traditionel vis. Det kan være afklaring ift. misbrug, støttebehov, pensionssag etc.

DropUd tilbyder at varetage individuelle, udredende forløb i de tilfælde, hvor der enten er brug for en særlig ekspertise, eller hvor der kræves særligt fleksible/ smidige løsninger. Her tænkes f.eks. på opsøgende arbejde, psykologisk udredning, overblik over misbrug, terapi, samtaler og udarbejdelse af ressourceprofil i eget hjem eller lignende. Forløbet er et tilbud til borgere, der ikke tidligere har ”passet ind” i aktiveringsmæssige foranstaltninger. Borgere der – trods tilbud om forskellige projekter – har svært ved at møde tilstrækkeligt stabilt op, til at deres situation kan udredes professionelt.

DropUd har mulighed for at tilbyde individuelt tilrettede forløb målrettet en kriminel livsstil inkl. mulighed for også at fokusere på f.eks. vredes- og konflikthåndtering, misbrug, psykologisk og psykiatrisk status og andre ofte oplevede ”parallel- eller dobbeltdiagnoser”.

Vi arbejder med en forståelse, som tager udgangspunkt i et menneskesyn, der identificerer alle valg som det potentielt bedst mulige på et givent tidspunkt. Ofte overlever gamle valg uden ”udfordring” fra en skiftet livssituation, hvorfor mange i belastede livssituationer – på trods af nu bedre vidende – viderefører gamle strategier og valg, selv når de viser sig at medføre ubærlige konsekvenser. Det er ofte, at misbruget giver ”frihed” fra disse konsekvenser – med igen øgede negative bivirkninger f.eks. af social karakter.

Der er et stort overlap imellem gruppen af misbrugere og gruppen af psykisk belastede borgere. Disse kaldes dobbeltbelastede. Vi arbejder med disse – både ift. misbrugsnedbringelse samt deres psykiske belastning – for hermed at sikre bedst muligt funktionsniveau og medfølgende livskvalitet.

DropUd har en løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med vores deltagere. Rådgivningen er baseret på et respektfuldt samarbejde med fokus på deltagerens ressourcer, mål og evner til at udvikle løsninger. Der samarbejdes med deltagerne om at definere realistiske personlige og erhvervsrettede ønsker og mål i samarbejde med kommunal sagsbehandler/ jobkonsulent. Indsatsen er individuelt tilrettelagt og sigter mod at styrke og udvikle den enkeltes personlige og sociale kompetencer.

 

Ligeledes har vi mulighed for at inddrage vores adaptive screeningsmodel, som kan gå i dybden, hvis vi afdækker særlige faktorer – fysiske, psykiske eller psykiatriske, som kan have betydning for forandringspotentialet hos hver enkelt borger.

Herved har vi en unik mulighed for at hjælpe, hvor det er nødvendigt, under hensyntagen til hver enkelt borgers nuværende kompetencer, potentialer for udvikling samt problematiske belastninger.

Har I som kommune, opholdssted eller anden aktør udfordringer med, at unge eller voksne har brug for misbrugsbehandling, uden at behandlingen er tilstede hos jer lokalt, eller går din arbejdsplads i tanker om at starte egen misbrugsbehandling?

DropUd tilbyder lokal misbrugsbehandling til voksne borgere og er et tilbud om en slags “klippekort-ordning” til kommuner og anden aktør.

Tilbuddet går ud på, at kommune eller anden aktør som udgangspunkt stiller lokaler til rådighed, således at tilbuddet kan varetages så lokalt som muligt. Alternativt kan DropUd’s lokaler benyttes. DropUd’s gruppebehandling varetages af veluddannede og erfarne gruppebehandlere, som følger gruppen i hele processen.

DropUd vil stå til rådighed i den proces med rådgivning og vejledning, da det er vigtigt for behandlingen, at forud-sætningerne for grupperne er nogenlunde ens, hvilket vil give de bedste resultater. I DropUd vil vi varetage behandlingsdelen, herunder også statusskrivelser til kommunen, og som nævnt stå til rådighed for råd og vejledning under processen.

Læs mere om tilbuddet i følgende infobrev:

Tilbud om lokal misbrugsbehandling – DropUd og Peter Petrovics – Okt 2013

 

DropUd kan tilbyde manualbaseret stabiliserings- og afgiftningsture, hvor vi i trygge rammer sikrer en afrusning og stabilisering af individuelle borgere, evt. grupper. Dette sikres ved tæt døgnopfølgning på forløbet, hvor der i trygge rammer arbejdes med en nedtrapning og afrusning ift. fx hash som rusmiddel. Vi vil i afrusnings- og stabiliseringsforløbene sikre, at der gives psykoedukation både i forventelige og forbigående negative bivirkninger ved afrusning (evt. typiske abstinenssymptomer) samt de gode effekter, der på sigt kan forventes, når man er stoffri – alt efter hvilket stof der har været det primære.

Vi har gode erfaringer med at afruse borgere i trygge rammer med støtte både af personale på døgn-basis samt med undervisning og støtte af ”gæster” undervejs i forløbet. ”Gæsterne” består af i forvejen tilknyttet personale fra DropUd’s øvrige tilbud og ydelser, så der er fælles forståelse og tryghed ift. forudgående kendskab ift. metoder og intervention. DropUd har egen psykiater tilknyttet.

 

DropUd tilbyder intensiv støtte til borgere med misbrug, kriminel løbebane, udadreagerende adfærd, bandetilknytning, ADHD etc. I DropUd rummer vi unge og voksne, som ikke kan rummes særlig mange steder, og yder en grundig og helhedsorienteret indsats.

Dette forløb er ind imellem en integreret del af DropUd aktivering eller DropUd Behandling, og kontakten omhandler relations- og motivationsarbejde og skal bruges på at afdække borgerens ressourcer, kompetencer, ønsker og behov samt på at skabe overblik over borgerens samlede situation. Medarbejderen vil sammen med pågældende arbejde på at få lukket løse ender – på at få nedbragt kaos – samt søge at lægge en fremadrettet, helhedsorienteret plan for det videre forløb.

For alle borgere i DropUd gælder det, at vi har telefonisk døgnvagt og et udkørende team, som kan rykke ud hele døgnet. Alle er specialiserede i målgruppen og har den fornødne uddannelse og kendskab til DropUd’s borgere.

DropUd’s SKP-arbejde er manualbaseret, og vi benytter skemaer til måling af effekt og behandlerrelation, ligesom der arbejdes struktureret og udarbejdes en udviklingsplan, som visiterende sagsbehandler kan få udleveret

 

Der er et stort overlap imellem gruppen af misbrugere og gruppen af psykisk belastede borgere. Disse betegnes dobbeltbelastede. Vi arbejder med disse, både ift. borgerens misbrug og psykiske belastning, for hermed at sikre bedst muligt funktionsniveau og medfølgende livskvalitet.

I DropUd har vi en løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med vores borgere. Arbejdet er baseret på et respektfuldt samarbejde med fokus på borgerens ressourcer, mål og evner til at udvikle løsninger. Der samarbejdes med borgeren om at definere realistiske personlige og evt. erhvervsrettede ønsker og mål i samarbejde med kommunal sagsbehandler/ jobkonsulent. Indsatsen er individuelt tilrettelagt og sigter mod at styrke og udvikle den enkeltes personlige og sociale kompetencer.

For alle borgere i DropUd gælder det, at vi har telefonisk døgnvagt og et udkørende team, som kan rykke ud hele døgnet. Alle er specialiserede i målgruppen og har den fornødne uddannelse og kendskab til DropUd’s borgere.

DropUd har egen psykiater tilknyttet.

 

Da vi i DropUd har set utallige eksempler på dårlig løsladelsessituation, vil vi meget gerne være med til at afhjælpe dette i overensstemmelse med ” projekt god løsladelse”. DropUd tilbyder således altid opstart af forløb under sidste del af en afsoning, uanset om det drejer sig om kommende aktiveringsforløb for voksne, dagtilbud til unge eller anden støtte. En afklarende samtale under afsoning er gratis.

At vide hvad man skal/ at have en plan ved løsladelse og blive taget imod af et kendt ansigt, måske allerede i fængslets port, er i den grad med til at forebygge recidiv til kriminalitet såvel som til misbrug.

 

Vi har i DropUd et flerårigt samarbejde med psykiatrisk speciallægekonsulent, Jakob Ulrichsen, som vi benytter til psykiatriske udredninger, når vi oplever et behov, som ikke kan dækkes af vores psykolog. Dette ved. f.eks. et oplevet diagnostisk behov samt hvis det formodes, at der er en diagnose samt et medicinsk behandlingsbehov. Her er der behov for en speciallægevurdering samt lægefaglig bistand. Dette naturligvis i samråd og efter aftale med sagsbehandler.

Ofte oplever vi lang ventetid i det offentlige system, hvorfor det kan være formålstjenligt at lave en privatpraktiserende udredning, og Jakob har oftest en ventetid på under 14 dage ved henvendelser via DropUd.

Ulrichsens klinik

 

DropUd’s psykologer tilbyder individuelle coachingforløb alene eller til støtte for aktiverings- eller behandlingsforløb i DropUd.

 

DropUd’s psykologer tilbyder individuelle coachingforløb alene eller til støtte for aktiverings- eller behandlingsforløb i DropUd.

DropUd har mulighed for at tilbyde en bred vifte af testning samt individuelt tilrettelagte terapi-/ coachingforløb, som alle har det til fælles, at vi søger at sikre adækvat personligt ejerskab, motivation og deltagelse i forløbet, således at de opnåede kompetencer tager udgangspunkt i individuelt afdækkede kompetencer, potentialer og problemer, som skal sikres rodfæstning i borgeren, således at denne kan viderebringe de nye redskaber og kompetencer i egen livsførelse.

Dette gør vi ved løbende at udfordre, hvor det er muligt samt støtte, hvor det er nødvendigt ift. sikring af fortsat progression og udvikling for den enkelte borger.

Efterfølgende vil vi sammen med borgeren opstille en udviklingsplan, som på sigt bør sikre en progression frem mod målet, som på den lange bane er øget livskvalitet og øget selvstændighed og tilknytning til enten uddannelse eller arbejdsmarkedet.